About

Imagine Design is a full-service graphic design bureau based in Amsterdam, founded in 2011 by Raymon Hollander. From a young age Raymon has always been drawing. After he did the Grafisch Lyceum Amsterdam he went with a broad graphical background working with creative programs such as Photoshop, Illustrator and Indesign. Here’s where his drawing skills came in very useful. As drawer he already has the ability to see things from his imagination, be projected on the retina. There to lay the foundations for a new design. Hence the name, Imagine Design.

Having worked for larger and smaller advertising/design agencies it was time to set up his own bureau to put focus on contemporary visual communications with an eye for detail. Imagine Design is a young and dynamic bureau with a passion for artwork with visual impact. Thanks to the full-service package and collaboration with established partners you have to deal with only one external focal point, allowing you to keep the lines short and work efficiently. ID works for companies from corporate services, music and events industry, food service industry and art. With our versatility and expertise we ensure that all needs and desires of our customers are translated into an appropriate image communication.

.
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Algemeen
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met Imagine Design een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen te worden, voor zover ze niet in strijd zijn met deze voorwaarden, als aanvullend op deze voorwaarden beschouwd.Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomsten
1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
2. Een offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplicht Imagine Design niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
4. Imagine Design behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
5. Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen Imagine Design en de wederpartij te worden gesloten.Artikel 3: Wijziging van opdracht
1 . Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Imagine Design ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan zal de wederpartij deze wijzigingen nog eens schriftelijk of per e-mail bevestigen, doet de wederpartij dit niet, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.Artikel 4: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren binnen drie maanden na opdrachtbevestiging door de wederpartij, is Imagine Design gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Imagine Design tot de prijsverhoging is verplicht op grond van wettelijke bepalingen.
3. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij Imagine Design gebruikelijke vergoeding van toepassing.
4. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
5. Begrotingen worden opgesteld op basis van het uurtarief van Imagine Design.
6. In de begroting worden in de regel opgenomen:
– de opdrachtomschrijving,
– de ontwerp- en uitvoeringsfase,
– het eventuele werk door derden,
– de bepaling van de bestemming van de opdracht en de oplage van de verveelvoudiging van het ontwerp,
– de honorering,
– een raming van de bijkomende kosten,
– een verwijzing naar deze leveringsvoorwaarden.Artikel 5: Honorering
1 . De bepaling van het honorarium van Imagine Design geschiedt op basis van haar uurtarief en bijkomende kosten.
2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
– de bedrijfskosten van Imagine Design,
– de kosten van financiering en risico,
– de kennis en specialisatie van Imagine Design ten aanzien van het belang van de opdracht,
– het commercieel belang van de opdracht en de daarmee verband houdende licentievergoeding van verveelvuldiging.
3. Imagine Design kan verschillende uurtariefsoorten hanteren:
– een tarief voor adviezen, besprekingen, documentatie, conceptie, ontwerpen, illustratie- en layoutwerkzaamheden in de ontwerpfase etc te noemen: ontwerp-uurtarief.
– een tarief voor illustratie- en layoutwerkzaamheden als uitwerking, werktekenen, tekst- en reprobegeleiding, wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden en reizen etc. te noemen: uitwerk-uurtarief.
4. De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de wederpartij overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd.
5. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en het uitwerken van de opdracht voortvloeiende middelen, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van Imagine Design en die in opdracht voor de wederpartij worden gemaakt.
6. Imagine Design houdt nauwgezet boek van de kosten bedoeld in vorig lid en factureert deze aan de wederpartij met een verhoging boven de netto-prijs als vergoeding voor administratiekosten, risico en voorfinanciering.
7. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
8. Wanneer de wederpartij van Imagine Design verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de wederpartij concurrerende ondernemingen, zodat de wederpartij een exclusiviteit van Imagine Design opeist, heeft Imagine Design recht op een schadeloosstelling.
9. Wanneer bedongen is dat op basis van royalties wordt vergoed dienen door de wederpartij opgaven van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.
10. Als Imagine Design voor de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht als handelsbevoegd gemachtigde optreedt, kan Imagine Design hiervoor een schriftelijk overeen te komen vergoeding ontvangen.Artikel 6: Verplichtingen van Imagine Design
1. Imagine Design stelt bij de aanvaarding van de opdracht zodanige eisen, dat zij de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke project en voor de situering ter plaatse kan dragen.
2. Imagine Design zal haar opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren en als adviseur de wederpartij bijstaan.
3. Imagine Design en de wederpartij houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht, beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
4. Imagine Design en diens medewerkers verplichten zich -op verzoek van de wederpartij- tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Imagine Design draagt -op verzoek van de wederpartij- zorg dat de ingeschakelde leveranciers en derden geheimhouding in acht nemen.
5. Overeenkomsten met grafische of andere productiebedrijven die voor de verveelvoudiging van het ontwerp zorgdragen, worden door Imagine Design aangegaan. Imagine Design is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van litho’s of digitale bestanden ten behoeve van het verveelvoudigen (inclusief proef). Na acceptatie van dit materiaal ligt de verantwoordelijkheid bij het productiebedrijf.Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij
1 . De wederpartij verschaft Imagine Design alle medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn/haar opdracht.
2. De wederpartij verschaft Imagine Design tijdig alle inlichtingen en gegevens welke nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.
3. De wederpartij zal de ontwerpen en andere bescheiden, die Imagine Design bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring voor akkoord ondertekenen.
4. Indien de wederpartij dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij/zij hiervan Imagine Design op de hoogte te stellen.
5. Indien de wederpartij eenzelfde opdracht eerder aan één of meer ontwerpers/ontwerpbureaus heeft gegeven, dient hij/zij dat bij de verstrekking van de opdracht te vermelden, ongeacht of die opdracht door de ontwerper(s)/ontwerpbureau(s) eerder al dan niet is aanvaard.
6. Imagine Design ontvangt van de wederpartij kosteloos 5 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt Imagine Design een toepasselijk aantal.
7. Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of model van Imagine Design, danwel aan slaafse nabootsing van het ontwerp, zal de wederpartij, op kosten van de wederpartij, in en buiten rechte maatregelen nemen tot stopzetting van die inbreuk c.q. slaafse nabootsing. tenzij:
a. het ontwerp c.q, tekening en/of het model en/of het naar een ander vervaardigde product of exemplaren daarvan, blijken op voorhand zelf niet nieuw of origineel te zijn respectievelijk onderscheidend vermogen te ontbreken danwel inbreuk op enig auteurs-, octrooi of uitsluitend recht op tekening of model te maken.
b. de derde geen verhaal biedt.
Indien Imagine Design in de gevallen genoemd onder a. of b. toch maatregelen in rechte verlangt dan dient zij daar zelf voor zorg te dragen en komen de kosten daarvan voor rekening van Imagine Design.
8. De wederpartij is gemachtigd voor en namens Imagine Design alle haar als rechthebbende op het auteursrecht en het recht van tekening of model toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die de wederpartij behoeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen.
9. De wederpartij zal de productie niet doen aanvangen alvorens de schriftelijke toestemming van Imagine Design te hebben verkregen. Hij/zij doet Imagine Design daartoe drukproeven of prototypen ter correctie toekomen. De toestemming in dit artikel brengt mee de toestemming als bedoeld in artikel 14 lid 10 van deze voorwaarden.
10. Het aanbrengen van wijzigingen door de wederpartij in het voorlopige of definitieve ontwerp is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Imagine Design. Imagine Design zal haar toestemming echter niet kunnen onthouden aan wijzigingen van zodanige aard, dat haar verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.
11. Bij wijzigingen zal Imagine Design door de wederpartij in staat gesteld worden, op kosten van de wederpartij het ontwerp te wijzigingen.

Artlkel 8: Omvang van de opdracht
1 . Op basis van de van haar te verwachten deskundigheid, adviseert Imagine Design omtrent de begrote omvang van de werkzaamheden door Imagine Design en derden te vervullen. Wederpartij erkent dat, vanwege de aard van de werkzaamheden, deze opgave kan afwijken van de daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden. Voor overmatige overschrijdingen is Imagine Design aansprakelijk. Imagine Design en wederpartij stellen gezamenlijk het aangenomen werk vast.
2. Bij aangenomen werk dat gefaseerd plaatsvindt, stellen partijen in onderling overleg de verschillende fasen vast en geven daarbij aan wanneer en op welke wijze met een volgende fase een aanvang zal worden genomen.

Artikel 9: Annulering van een opdracht
1. De wederpartij kan een gegeven opdracht herroepen, mits zij Imagine Design het honorarium dat deze zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht voldoet.
Indien de wederpartij echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke omstandigheden, of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van Imagine Design, van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zIj de opdracht verder laat vervullen, wordt zijn/haar verplichting in zoverre verminderd, dat zij slechts het honorarium voor de reeds verrichte arbeid hoeft te voldoen.
2. Imagine Design kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij geen aanspraak kan doen op het haar toekomende honorarium evenals het recht op vergoeding van kosten, behalve voorzover de al verrichte werkzaamheden voor de wederpartij van nut zijn.
Indien Imagine Design echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de wederpartij van haar niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte kosten.
3. Aan de opvolger c.q. erfgenamen van Imagine Design moeten de reeds gemaakte onkosten en het honorarium berekend naar de stand van het werk worden uitbetaald.

Artikel 10: Levering en levertijd
1. Adviezen, ontwerpen etc. worden geacht te zijn geleverd op het moment dat zij schriftelijk ter post zijn besteld, via e-mail zijn verstuurd of aan de koerier ter hand zijn gesteld.
2. Verzonden zaken zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.
3. Indien geen levertijd overeen is gekomen, wordt deze in alle redelijkheid door Imagine Design vastgesteld.
4. Zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij, zulks terwijl de afzending geldt als levering.
5. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Imagine Design, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
6. Imagine Design is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
7. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Imagine Design is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk ingebreke is gesteld.
8. Imagine Design behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de wederpartij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Imagine Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij tengevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de wederpartij tijdig worden medegedeeld.
9. Per post of koerier verzonden stukken/bescheiden worden verpakt op een in de branche gebruikelijke wijze en overeenkomstig goed koopmansgebruik tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Ontvangst/Retour van zaken
1. Indien de wederpartij gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan Imagine Design retourneert, zonder dat zij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is Imagine Design gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en ter beschikking van wederpartij te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.
2. Na een periode van drie maanden is Imagine Design gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van Imagine Design.

Artikel 12: Kwaliteit
1. De te leveren zaken dienen te voldoen aan de normaal geldende kwatiteitsnormen voor de betreffende producten.
2. Imagine Design heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven. naar eigen en creatief inzicht uit te voeren.
3. De laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype wordt door het productiebedrijf aan Imagine Design en door haar aan de wederpartij ter goedkeuring aangeboden. Bij goedkeuring voorziet de wederpartij of zijn gemachtigde en Imagine Design deze drukproef of Prototype van zijn/haar paraaf en datum. Bij kleine werkstukken kan een en ander per fax afgehandeld worden.
4. Imagine Design garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken, uitgezonderd hetgeen verwoord wordt in lid 3 van dit artikel, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Imagine Design terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van Imagine Design.
2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal Imagine Design het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Imagine Design ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar, De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de wederpartij.
3. Ontwerpen etc, blijven eigendom van Imagine Design. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Het eigendom van de ontwerpen etc. blijft in ieder geval berusten bij Imagine Design en geen enkel gebruik van de ontwerpen etc. op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Imagine Design dan ook.
4. Materiaal dat in opdracht van Imagine Design bij grafische of andere produktiebedrijven is vervaardigd en dat dient ter verveelvuldiging van het ontwerp, blijft eigendom van Imagine Design tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Tenzij anders is overeengekomen heeft de wederpartij geen recht op overdracht van de originele ontwerpen etc. of duplikaten daarvan.
6. Indien niet is overeengekomen dat het ontwerp in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan Imagine Design zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Imagine Design.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom voortvloeiende uit de werkzaamheden van Imagine Design op schetsen, tekeningen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, blijven onvervreemdbaar eigendom van Imagine Design. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagine Design.
2. Imagine Design wordt aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet 1912 en kan derhalve als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
3. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van Imagine Design te herhalen of op enigerlei wijze, geheel of gedeéltelijk, te kopiëren, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Imagine Design.
4. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Imagine Design.
5. Elk gebruik van een ontwerp etc. dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Imagine Design.
6. Als Imagine Design dit nodig acht zal de wederpartij het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool (c) met de naam van Imagine Design en het jaar van eerste openbaarmaking: of het symbool D, met hetzij het jaar van internationaal depot en de naam Imagine Design/depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.
7. Imagine Design is gerechtigd haar werkstuk te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publikatie of op een titelrol.
8. Bij publicatie van een ontwerp dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar aan Imagine Design te doen toekomen.
9. De wederpartij of elke derde die een ontwerp openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen, verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Imagine Design is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde rechten/gevallen.
10. De wederpartij verkrijgt van Imagine Design de licentie voor het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is niets daaromtrent vastgelegd dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage. De licentieverlening vindt plaats nadat Imagine Design schriftelijk haar toestemming heeft gegeven het ontwerp openbaar te maken.
11. De wederpartij en Imagine Design zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het werkstuk, en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het werkstuk openbaar is gemaakt.
12. Het ontwerp zal op kosten van de wederpartij door Imagine Design, kunnen worden gedeponeerd bij:
a. Het “Bureau International pour la protection de la Propriété Intellectuelle” van de “Organisation Mondiale de Propriété (OMPI)” te Genève: en/of het bij
b. Het “Benelux Bureau voor tekeningen en modellen” te ‘s-Gravenhage.
13. Het deponeren bedoeld in het voorgaande lid zal geschieden voordat het verveelvoudigde product of eerste exemplaar ervan openbaar wordt gemaakt.
14. De verklaring bedoeld in artikel 21, lid 3 juncto artikel 24 van de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen zal desgewenst worden afgelegd door Imagine Design, op kosten van de wederpartij.
15. Voor elke handeling verricht in strijd met de bepalingen in dit artikel is de wederpartij aan Imagine Design een gefixeerde boete verschuldigd van € 45.000, onverminderd enig ander recht van Imagine Design, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

Artlkel 15: Aansprakelijkheid van Imagine Design
1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Imagine Design krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, tenzij deze te wijten zijn aan haar grove schuld of opzet, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals omschreven in Artikel 16 lid 1.
b) Daden of nalatigheden van de wederpartij, haar ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege haar zijn tewerkgesteld.
c) Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
d) Het laten drukken van ontwerpen, foto’s en ander drukwerk bij een andere drukker dan die door Imagine Design geadviseerd is.
2. Indien als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Imagine Design de wederpartij zo snel mogelijk berichten. Verdere afhandeling van de overeenkomst zal dan in onderling overleg plaatsvinden.
3. De aansprakelijkheid van Imagine Design reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
4. Imagine Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundlg gebruiken van door haar geleverde zaken, tenzij deze te wijten is aan haar opzet of grove schuld. De leveranciers van Imagine Design dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.
5. De aansprakelijkheid van Imagine Design is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.
6. Imagine Design is niet aansprakelijk voor inbreuken op patent-, auteurs- en andere rechten van derden op door de wederpartij aangeleverde gegevens, tenzij deze te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld.
7. Imagine Design is niet aansprakelijk wanneer het ontwerp of het daarnaar vervaardigde product en het toepassen of het gebruik daarvan inbreuk zou maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht tekening of model of octrooirecht van een derde, dat hem niet bekend was en niet bekend behoorde te zijn, voor of ten tijde van de levering van het ontwerp.
8. Imagine Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de wederpartij gehouden is hem te verschaffen of verschaft heeft.
9. Voor beschadigingen tijdens de zending van ontwerpen etc., die op gebruikelijke en deugdelijke wijze zijn verpakt, is Imagine Design niet aansprakelijk.
10. Imagine Design is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij dit te wijten is aan haar opzet of grove schuld. Wanneer de voorwerpen of gegevens grote waarde bezitten, is de wederpartij gehouden deze te verzekeren.
11 . Imagine Design is niet aansprakelijk voor fouten in litho’s of drukproeven die de klant zelf bij de lithograaf of de drukker ophaalt.
12. Imagine Design is niet aansprakelijk voor fouten in het drukwerk indien dat door de klant zelf verzorgd is.
13. Auteursrecht van Imagine Design is geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, niet anders dan per uitdrukkelijke beschikking per welomschreven object. Alle hieraan voorafgaand genoemde voorwaarden blijven na overdracht van het auteursrecht nog geldig.

Artikel 16: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Imagine Design en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Imagine Design, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Imagine Design c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Imagine Design haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen,
2. Indien de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, heeft Imagine Design het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Imagine Design is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
5. Imagine Design heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

Artikel 17: Reclames
1 . Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen aan Imagine Design te worden medegedeeld. Na schriftelijke bevestiging van deze klacht zal Imagine Design de klacht in overleg met de wederpartij behandelen.
2. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
3. Imagine Design dient in staat te worden gesteld de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zal Imagine Design, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde ontwerpen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken.

Artikel 18: Betaling
1 . Betaling dient netto-contant te geschieden bij aflevering of middels storting of overmaking op een door Imagine Design aangewezen bank- of postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De wederpartij is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
3. Reclames over facturen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst aan Imagine Design ter kennis worden gebracht.
De wederpartij is niettemin gehouden tot betaling van het onbetwiste gedeelte, blijkt alsnog dat de wederpartij het betwiste gedeelte geheel of gedeeltelijk verschuldigd is, dan wordt een rentevergoeding gelijk aan de wettelijk toegestane rente berekend, vanaf de oorspronkelijke datum van de factuur van Imagine Design.
4. In de gevallen dat de wederpartij:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indien danwel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
– overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
heeft Imagine Design door het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling danwel enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Imagine Design verrichte werkzaamheden en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als haar eigendom terug te vorderen, alles onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
5. Bij het niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen door de wederpartij worden alle door Imagine Design binnen de overeenkomst aan de wederpartij overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de wederpartij in dat geval niet toegestaan de zijn/haar ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 19: Rente en kosten bij kredietgeving
1. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, heeft Imagine Design recht op een vertragingsschade over het verschuldigde bedrag, gelijk aan de wettelijk toegestane rente, ingaande op de dag dat de betaling diende te geschieden.
2. Door de optredende betalingsvertraging worden andere vorderingen van Imagine Design op de wederpartij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
3. Alle kosten welke Imagine Design voor de uitoefening van de door haar uit de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,=.

Artikel 20: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21: Geschillen
In geval van geschillen, door wederpartij en Imagine Design als geschil erkend, danwel door een van beiden als zodanig erkend, over de toepassing en uitleg van deze leveringsvoorwaarden, is de rechter in het arrondissement waar Imagine Design gevestigd is, exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Amsterdam, 31 maart 2011
Imagine Design